دانلود برنامه ترمی گروه عمران

 

112- برنامه ترمی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه (ورودی 96 به بعد)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران دانشگاه آزاد اسلامی میانه ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی ناپیوسته عمران)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران دانشگاه آزاد اسلامی میانه ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی پیوسته عمران)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران دانشگاه آزاد اسلامی میانه ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی غیر مرتبط)

224- برنامه ترمی  کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های مرتبط  فنی و حرفه ای - هنرستان نظام قدیم)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه (ورودی 96 به بعد)

224- برنامه ترمی  کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های مرتبط  کارردانش و دیپلم های سه ساله نظری، پیش دانشگاهی و نظام قدیم)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه (ورودی 96 به بعد)

 224- برنامه ترمی  کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های غیر مرتبط  فنی و حرفه ای- کارردانش - هنرستان نظام قدیم)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه (ورودی 96 به بعد)

691-  برنامه ترمی  کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه- دارندگان کاردانی پیوسته نقشه برداری(ورودی 96 به بعد)

691-  برنامه ترمی  کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه- دارندگان کاردانی غیرمرتبط (ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی میانه – (مخصوص دیپلم های مرتبط  فنی و حرفه ای - هنرستان نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی میانه – (مخصوص دیپلم های مرتبط  کارردانش و دیپلم های سه ساله نظری، پیش دانشگاهی و نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی میانه – (مخصوص دیپلم های غیر مرتبط  فنی و حرفه ای- کارردانش - هنرستان نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

729- برنامه ترمی  کارشناسی ارشد عمران-سازه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران ورودی 96 به بعد)

729- برنامه ترمی  کارشناسی ارشد عمران-سازه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی  غیر مرتبط ورودی 96 به بعد)

Go to top
saeed_sol@yahoo.com